Home > Our Markets > Domestic Dealers > Southern

Hihero Our MarketSOUTH
Area Code Dealer Code Dealer Name Province Address Tel. No Fax No
05 0101 บจก. สงวนยางยนต์ชุมพร ชุมพร 314/1 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 (077) 511-288, 503-991 (077) 503-992
05 0102 ร้าน รวย รวย การยาง ชุมพร 132 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.บางหาด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร (077) 511-691 (077) 511-872
05 0103 หจก. หลังสวนมนตรียางยนต์ ชุมพร 17 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 (077) 541-447 (077) 544-600
05 0201 หจก. สุขประเสริฐการยาง ระนอง 79/1 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 (077) 811-482, 821-661 (077) 821-662
05 0301 บจก.ภูเก็ตหล่อดอกยาง ภูเก็ต 99/3 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 (076) 211-515 (076) 216-205
05 0302 หจก. เกาะแก้วเรเดียล ภูเก็ต 30/2 ม.2 ถ.เทพกษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83200 (076) 238-353 (076) 238-618
05 0303 บ. มานิตย์เซ็นเตอร์แม็ก จำกัด ภูเก็ต 45/9 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076) 241277-9 (076) 241-255
05 0304 บ.ภูเก็ต ออโต้ ไทร์ เซอร์วิส จำกัด ภูเก็ต 108/8 หมู่ที่5 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 - -
05 0401 บ.เอกการยาง ออร์โต้ เซอร์วิส พังงา 4/15 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 (076) 581325-6 -
05 0501 หจก. กระบี่ยางทอง กระบี่ 156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 (075) 621011-3, 612264 (075) 621-013
05 0602 หจก. กระบี่ยางทอง 1992 กระบี่ 156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 (075) 621011-3, 612264 (075) 621-013
05 0601 หจก. ศิวนันท์ออโต้ไทร์ พัทลุง 445 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 (074) 613-709 (074) 613-709
05 0702 หจก. พัฒนออโต้ไทร์ ตรัง 33/2 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 (075) 214-413 (075) 220-154
05 0703 หจก. เทียนจ่าวหล่อดอก ตรัง 219-229 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 (075) 218-360 (075) 212-471
05 0704 หจก. ป.ยางยนต์ ออโต้แม็ค ตรัง 144/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 (075) 210-396, 230-393, 081-9567188 (075) 230-770
05 0801 ร้าน ดิยางยนต์ สตูล 464 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 - -
05 0902 หจก. ไทยยนต์หล่อดอก สงขลา 54-54/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 232-219, 236-421 (074) 236-421
05 0903 บจก. แสงไทยสหยางยนต์ สงขลา 29/1-2 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 233-142 (074) 420-828
05 0904 หจก. คลองเรียนสหยางไทย สงขลา 46/3,47 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 233-653, 237-088 (074) 233-653
05 0905 หจก. ไทยรัตน์ยานยนต์หล่อดอก สงขลา 239 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 244-797 (074) 232-450
05 0906 หจก. ป้อ ออโต้ เซ็นเตอร์ สงขลา 1/17 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต..หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 424-067 (074) 424-085
05 0909 ร้าน ยางแก้วบริการ สงขลา 240/2 ม.2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90110 (074) 333-515 (074) 333-786
05 0910 บจก.หาดใหญ่รุ่งเรื่องยางยนต์ สงขลา 39/4 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 233-553 (074) 354-027
05 9906 หจก. พิเชษฐ์การยาง สุโขทัย 35/2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 (075) 611-256, 610-138 (075) 611677
05 1001 ร้าน เจริญการยาง ยะลา 294-296 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 (073) 214-751 (073) 211-757
05 1102 หจก. ปัตตานีธงชัยยานยนต์ (1991) ปัตตานี 271 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 (073) 349-373 (073) 349-900
05 1103 หจก. ปัตตานีธีระยางยนต์ ปัตตานี 101/1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 (073) 349-900 (073) 334-633
05 1201 หจก. นราสยามยางยนต์ นราธิวาส 70/3-6 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 (073) 513-539 (073) 511-101
05 1401 ร้าน ทำดียางยนต์ สุราษฎร์ธานี 39/11-12 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 (077) 257-048 (077) 363-187
05 1402 หจก. เยี่ยมยงค์การยาง สุราษฎร์ธานี 203/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 - -
05 1403 บจก. ทักษิณยางยนต์ (1991) สุราษฎร์ธานี 64/9 ม.1 ถ.สุราษฎร์-นครศรีฯ ต.บางกุ้ง อ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 (077) 272-477 (077) 213-346
05 1404 หจก.วาณิชย์การยาง(1995) สุราษฎร์ธานี 4/49 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี - -
05 9901 หจก. ศรีเพชรยางยนต์ 1991 เพชรบุรี 205 ม. 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (032) 425896 (032) 426238
05 9902 ร้าน บุญชัยการยาง ประจวบคีรีขันธ์ 390 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (032) 611009 -
05 9903 หจก. ประมวลกิจการยาง ประจวบคีรีขันธ์ 102/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 (032) 621-131 (032) 621-131